Phone Number Details West Bengal

Check phone number owner name online

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalKolkata
Major CitiesHowrah, Durgapur, Asansol, Siliguri, South Dumdum
Main LanguageBengali
Other LanguageHindi, Santali, Urdu, Nepali and English
No. of Districts19

Here are the list of mobile numbers ( First five digits ) in the state of Andhra Pradesh. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

73840, 74070, 75010, 76020, 76790, 76990, 77970, 78640, 78650, 78660, 78720, 80010, 80160, 81010, 81160, 81450, 81580, 81590, 81700, 81720, 82930, 83430, 83450, 83460, 83480, 83500, 83710, 83720, 83730, 83880, 83890, 83910, 83920, 84360, 85090, 85130, 85140, 85150, 85360, 85370, 85380, 86090, 86400, 86410, 86420, 86530, 86700, 87590, 87680, 87980, 89000, 89060, 89260, 89270, 89420, 89440, 89450, 89460, 89670, 89720, 90020, 90460, 90830, 90930, 91200, 91260, 91530, 91970, 92320, 92330, 93320, 93330, 93780, 94340, 94740, 94750, 94760, 95470, 95630, 95640, 95930, 96090, 96140, 96350, 96410, 96470, 96790, 97320, 97330, 97340, 97350, 97490, 97750, 98000, 98320, 98510, 99320, 99330, 73841, 74071, 75011, 76021, 76791, 76991, 77971, 78721, 80011, 80161, 81011, 81161, 81451, 82931, 83481, 84361, 85091, 86091, 86531, 86701, 87591, 87681, 87981, 89001, 89061, 89261, 89271, 89671, 89721, 90021, 90461, 90831, 90931, 91201, 91261, 91531, 91971, 92321, 92331, 93321, 93331, 93781, 94341, 94741, 94751, 94761, 95471, 95631, 95641, 95931, 96091, 96141, 96351, 96411, 96471, 96791, 97321, 97331, 97341, 97351, 97491, 97751, 98001, 98321, 98511, 99321, 99331, 73842, 74072, 75012, 76022, 76792, 76992, 77972, 78722, 80012, 80162, 81012, 81162, 81452, 82932, 83482, 84362, 85092, 86092, 86532, 86702, 87592, 87682, 87982, 89002, 89062, 89262, 89272, 89672, 89722, 90022, 90462, 90832, 90932, 91202, 91262, 91532, 91972, 92322, 92332, 93322, 93332, 93782, 94342, 94742, 94752, 94762, 95472, 95632, 95642, 95932, 96092, 96142, 96352, 96412, 96472, 96792, 97322, 97332, 97342, 97352, 97492, 97752, 98002, 98322, 98512, 99322, 99332, 73843, 74073, 75013, 76023, 76793, 76993, 77973, 78723, 80013, 80163, 81013, 81163, 81453, 82933, 83483, 84363, 85093, 86093, 86533, 86703, 87593, 87683, 87983, 89003, 89063, 89263, 89273, 89673, 89723, 90023, 90463, 90833, 90933, 91203, 91263, 91533, 91973, 92323, 92333, 93323, 93333, 93783, 94343, 94743, 94753, 94763, 95473, 95633, 95643, 95933, 96093, 96143, 96353, 96413, 96473, 96793, 97323, 97333, 97343, 97353, 97493, 97753, 98003, 98323, 98513, 99323, 99333, 73844, 74074, 75014, 76024, 76794, 76994, 77974, 78724, 80014, 80164, 81014, 81164, 81454, 82934, 83484, 84364, 85094, 86094, 86534, 86704, 87594, 87684, 87984, 89004, 89064, 89264, 89274, 89674, 89724, 90024, 90464, 90834, 90934, 91204, 91264, 91534, 91974, 92324, 92334, 93324, 93334, 93784, 94344, 94744, 94754, 94764, 95474, 95634, 95644, 95934, 96094, 96144, 96354, 96414, 96474, 96794, 97324, 97334, 97344, 97354, 97494, 97754, 98004, 98324, 98514, 99324, 99334, 73845, 74075, 75015, 76025, 76795, 76995, 77975, 78725, 80015, 80165, 81015, 81165, 81455, 82935, 83485, 84365, 85095, 86095, 86535, 86705, 87595, 87685, 87985, 89005, 89065, 89265, 89275, 89675, 89725, 90025, 90465, 90835, 90935, 91205, 91265, 91535, 91975, 92325, 92335, 92645, 93325, 93335, 93785, 94345, 94745, 94755, 95315, 95475, 95635, 95645, 95935, 96095, 96145, 96355, 96415, 96475, 96795, 97325, 97335, 97345, 97355, 97495, 97755, 98005, 98325, 98515, 99325, 99335, 73846, 74076, 75016, 76026, 76796, 76996, 77976, 78726, 80016, 80166, 81016, 81166, 81456, 82936, 83486, 84366, 85096, 86096, 86536, 86706, 87596, 87686, 87986, 89006, 89066, 89266, 89276, 89676, 89726, 90026, 90466, 90836, 90936, 91206, 91266, 91536, 91976, 92326, 92336, 92646, 93326, 93336, 93786, 94346, 94746, 94756, 95316, 95476, 95636, 95646, 95936, 96096, 96146, 96356, 96416, 96476, 96796, 97326, 97336, 97346, 97356, 97496, 97756, 98006, 98326, 98516, 99326, 99336, 73847, 74077, 75017, 76027, 76797, 76997, 77977, 78727, 80017, 80167, 81017, 81167, 81457, 82937, 83487, 84367, 85097, 86097, 86537, 86707, 87597, 87687, 87987, 89007, 89067, 89267, 89277, 89677, 89727, 90027, 90467, 90837, 90937, 91207, 91267, 91537, 91977, 92327, 92337, 92647, 93327, 93337, 93787, 94347, 94747, 94757, 95317, 95477, 95637, 95647, 95937, 96097, 96147, 96357, 96417, 96477, 96797, 97327, 97337, 97347, 97357, 97497, 97757, 98007, 98327, 98517, 99327, 99337, 73848, 74078, 75018, 76028, 76798, 76998, 77978, 78648, 78658, 78668, 78728, 80018, 80168, 81018, 81168, 81458, 81588, 81598, 81708, 82938, 83438, 83458, 83468, 83488, 83708, 83718, 83728, 83738, 83888, 83898, 83918, 84368, 85098, 85138, 85148, 85158, 85358, 85368, 85378, 85388, 86098, 86408, 86418, 86428, 86538, 86708, 87598, 87688, 87988, 89008, 89068, 89268, 89278, 89428, 89448, 89458, 89678, 89728, 90028, 90468, 90838, 90938, 91208, 91268, 91538, 91978, 92328, 92338, 92648, 93328, 93338, 93788, 94348, 94748, 94758, 95318, 95478, 95638, 95648, 95938, 96098, 96148, 96358, 96418, 96478, 96798, 97328, 97338, 97348, 97358, 97498, 97758, 98008, 98328, 98518, 99328, 99338, 73849, 74079, 75019, 76029, 76799, 76999, 77979, 78639, 78649, 78659, 78669, 78729, 80019, 80169, 81019, 81169, 81459, 81589, 81599, 81709, 82939, 83439, 83459, 83469, 83489, 83709, 83719, 83729, 83889, 83899, 83919, 84369, 85099, 85129, 85139, 85149, 85159, 85359, 85369, 85379, 86099, 86299, 86409, 86419, 86429, 86539, 86709, 87599, 87689, 87989, 89009, 89069, 89269, 89279, 89429, 89449, 89459, 89679, 89729, 90029, 90469, 90839, 90939, 91209, 91269, 91539, 91979, 92329, 92339, 92649, 93329, 93339, 93789, 94349, 94749, 94759, 95319, 95479, 95639, 95649, 95939, 96099, 96149, 96359, 96419, 96479, 96799, 97329, 97339, 97349, 97359, 97499, 97759, 98009, 98329, 98519, 99329, 99339, 70010, 70011, 70012, 70013, 70014, 70015, 70016, 70017, 70018, 70019

This mobile numbers are covered for the areas like Mekliganj, Mathabhanga, Cooch Behar (Uttar), Cooch Behar (Dakshin), Sitalkuchi, Sitai, Dinhata, Natabari, Tufanganj, Kumargram, Kalchini, Alipurduars, Falakata, Madarihat, Dhupguri, Maynaguri, Jalpaiguri, Rajganj, Dabgram Phulbari, Mal, Nagrakata, Kalimpong, Darjeeling, Kurseong, Matigara Naxalbari, Siliguri, Phansidewa, Chopra, Islampur, Uttar Dinajpur, Goalpokhar, Chakulia, Karandighi, Hemtabad, Kaliaganj, Raiganj, Itahar, Kushmandi, Kumarganj, Balurghat, Tapan, Gangarampur, Harirampur, Habibpur, Gazole, Chanchal, Harishchandrapur, Malatipur, Ratua, Manikchak, Maldah, English Bazar, Mothabari, Sujapur, Baisnabnagar, Farakka, Samserganj, Suti, Jangipur, Raghunathganj, Sagardighi, Lalgola, Bhagabangola, Raninagar, Murshidabad, Nabagram, Khargram, Burwan, Kandi, Bharatpur, Rejinagar, Beldanga, Baharampur, Hariharpara, Naoda, Domkal, Jalangi, Karimpur, Tehatta, Palashipara, Kaliganj, Nakashipara, Chapra, Krishnanagar Uttar, Nabadwip, Krishnanagar Dakshin, Santipur, Ranaghat Uttar Paschim, Krishnaganj, Ranaghat Uttar Purba, Ranaghat Dakshin, Chakdaha, Kalyani, Haringhata, Bagda, Bangaon Uttar, Bangaon Dakshin, Gaighata, Swarupnagar, Baduria, Habra, Ashoknagar, Amdanga, Bijpur, Naihati, Bhatpara, Jagatdal, Noapara, Barrackpur, Khardaha, Dum Dum Uttar, Panihati, Kamarhati, Baranagar, Dum Dum, Rajarhat New Town, Bidhannagar, Rajarhat Gopalpur, Madhyamgram, Barasat, Deganga, Haroa, Minakhan, Sandeshkhali, Basirhat Dakshin, Basirhat Uttar, Hingalganj, Gosaba, Basanti, Kultali, Patharpratima, Kakdwip, Sagar, Kulpi, Raidighi, Mandirbazar, Jaynagar, Baruipur Purba, Canning Paschim, Canning Purba, Baruipur Paschim, Magrahat Purba, Magrahat Paschim, Diamond Harbour, Falta, Satgachhia, Bishnupur, South 24 Parganas, Sonarpur Dakshin, Bhangar, Kasba, Jadavpur, Sonarpur Uttar, Tollyganj, Behala Purba, Behala Paschim, Maheshtala, Budge Budge, Metiaburuz, Bally, Howrah Uttar, Howrah Madhya, Shibpur, Howrah Dakshin, Sankrail, Panchla, Uluberia Purba, Uluberia Uttar, Uluberia Dakshin, Shyampur, Bagnan, Amta, Udaynarayanpur, Jagatballavpur, Domjur, Uttarpara, Sreerampur, Champdani, Singur, Chandannagar, Chunchura, Balagarh, Pandua, Saptagram, Chanditala, Jangipara, Haripal, Dhanekhali, Tarakeswar, Pursurah, Arambag, Goghat, Khanakul, Tamluk, Panskura Purba, Panskura Paschim, Moyna, Nandakumar, Mahisadal, Haldia, Nandigram, Chandipur, Patashpur, Kanthi Uttar, Bhagabanpur, Khejuri, Kanthi Dakshin, Ramnagar, Purba Medinipur, Egra, Dantan, Nayagram, Gopiballavpur, Jhargram, Keshiary, Kharagpur Sadar, Narayangarh, Sabang, Pingla, Kharagpur, Debra, Daspur, Ghatal, Chandrakona, Garbeta, Salboni, Keshpur, Medinipur, Binpur, Bandwan, Balarampur, Purulia, Baghmundi, Joypur, Purulia, Purulia, Manbazar, Kashipur, Para, Raghunathpur, Purulia, Saltora, Chhatna, Ranibandh, Raipur, Bankura, Taldangra, Bankura, Barjora, Onda, Bishnupur, Bankura, Katulpur, Indas, Sonamukhi, Khandaghosh, Bardhaman Dakshin, Raina, Jamalpur, Manteswar, Kalna, Memari, Bardhaman Uttar, Bhatar, Purbasthali Dakshin, Purbasthali Uttar, Katwa, Ketugram, Mangalkot, Ausgram, Galsi, Pandaveswar, Durgapur Purba, Durgapur Paschim, Raniganj, Jamuria, Asansol Dakshin, Asansol Uttar, Kulti, Barabani, Dubrajpur, Suri, Bolpur, Nanoor, Labpur, Sainthia, Mayureswar, Rampurhat, Hansan, Nalhati, Murarai.