Phone Number Details Uttar Pradesh (E)

Check phone number owner name online

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalLucknow
Major CitiesKanpur, Lucknow, Varanasi, Allahabad, Farukhabad
Main LanguageHindi
Other LanguageUrdu and English
No. of Districts

Here are the list of mobile numbers ( First five digits ) in the state of Andhra Pradesh. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

72750, 73090, 73760, 73790, 73880, 73980, 74080, 74990, 75050, 76070, 76680, 78000, 78390, 78440, 78500, 78510, 78520, 78600, 78970, 80040, 80050, 80090, 80520, 80810, 80900, 81150, 81270, 81730, 81740, 81750, 81760, 81770, 81810, 81820, 81880, 81890, 83030, 83540, 83550, 83820, 84000, 84170, 84180, 84190, 84230, 84290, 84800, 85420, 85430, 85450, 85460, 85630, 85640, 85650, 85730, 85740, 85760, 85770, 86010, 86040, 86870, 87260, 87360, 87370, 87380, 87390, 87560, 87650, 87950, 87990, 88080, 88530, 88580, 88740, 88870, 88960, 89220, 89240, 89310, 89320, 89330, 89340, 89350, 89480, 89530, 89570, 89600, 90050, 90260, 90440, 90810, 91180, 91250, 91510, 91610, 91960, 91980, 92080, 92350, 92360, 93050, 93070, 93350, 93360, 93690, 93890, 94150, 94500, 94510, 94520, 94530, 94540, 94550, 95060, 95190, 95320, 95540, 95590, 95650, 95800, 95980, 96160, 96210, 96280, 96480, 96510, 96700, 96950, 96960, 97210, 97920, 97930, 97940, 97950, 98070, 98380, 98390, 98890, 99180, 99190, 99350, 99360, 99560, 99840, 72751, 73091, 73761, 73791, 73881, 73981, 74081, 74991, 75051, 76071, 76681, 78001, 78391, 78601, 78971, 80041, 80051, 80091, 80521, 80811, 80901, 81151, 81271, 83031, 84001, 84231, 84291, 84801, 85741, 86011, 86041, 86871, 87261, 87561, 87651, 87951, 87991, 88081, 88531, 88581, 88741, 88871, 88961, 89481, 89531, 89571, 89601, 90051, 90261, 90441, 90811, 91181, 91251, 91511, 91611, 91961, 91981, 92081, 92351, 92361, 93051, 93071, 93351, 93361, 93691, 93891, 94151, 94501, 94511, 94521, 94531, 94541, 94551, 95061, 95191, 95321, 95541, 95591, 95651, 95801, 95981, 96161, 96211, 96281, 96481, 96511, 96701, 96951, 96961, 97211, 97921, 97931, 97941, 97951, 98071, 98381, 98391, 98891, 99181, 99191, 99351, 99361, 99561, 99841, 72752, 73092, 73762, 73792, 73882, 73982, 74082, 74992, 75052, 76072, 76682, 78002, 78392, 78602, 78972, 80042, 80052, 80092, 80522, 80812, 80902, 81152, 81272, 83032, 84002, 84232, 84292, 84802, 85742, 86012, 86042, 86872, 87262, 87562, 87652, 87952, 87992, 88082, 88532, 88582, 88742, 88872, 88962, 89482, 89532, 89572, 89602, 90052, 90262, 90442, 90812, 91182, 91252, 91512, 91612, 91962, 91982, 92082, 92352, 92362, 93052, 93072, 93352, 93362, 93692, 93892, 94152, 94502, 94512, 94522, 94532, 94542, 94552, 95062, 95192, 95322, 95542, 95592, 95652, 95802, 95982, 96162, 96212, 96282, 96482, 96512, 96702, 96952, 96962, 97212, 97922, 97932, 97942, 97952, 98072, 98382, 98392, 98892, 99182, 99192, 99352, 99362, 99562, 99842, 72753, 73093, 73763, 73793, 73883, 73983, 74083, 74993, 75053, 76073, 76683, 78003, 78393, 78603, 78973, 80043, 80053, 80093, 80523, 80813, 80903, 81153, 81273, 83033, 84003, 84233, 84293, 84803, 85743, 86013, 86043, 86873, 87263, 87563, 87653, 87953, 87993, 88083, 88533, 88583, 88743, 88873, 88963, 89483, 89533, 89573, 89603, 90053, 90263, 90443, 90813, 91183, 91253, 91513, 91613, 91963, 91983, 92083, 92353, 92363, 93053, 93073, 93353, 93363, 93693, 93893, 94153, 94503, 94513, 94523, 94533, 94543, 94553, 95063, 95193, 95323, 95543, 95593, 95653, 95803, 95983, 96163, 96213, 96283, 96483, 96513, 96703, 96953, 96963, 97213, 97923, 97933, 97943, 97953, 98073, 98383, 98393, 98893, 99183, 99193, 99353, 99363, 99563, 99843, 72754, 73094, 73764, 73794, 73884, 73984, 74084, 74994, 75054, 76074, 76684, 78004, 78394, 78604, 78974, 80044, 80054, 80094, 80524, 80814, 80904, 81154, 81274, 83034, 84004, 84234, 84294, 84804, 85744, 86014, 86044, 86874, 87264, 87564, 87654, 87954, 87994, 88084, 88534, 88584, 88744, 88874, 88964, 89484, 89534, 89574, 89604, 90054, 90264, 90444, 90814, 91184, 91254, 91514, 91614, 91964, 91984, 92084, 92354, 92364, 93054, 93074, 93354, 93364, 93694, 93894, 94154, 94504, 94514, 94524, 94534, 94544, 94554, 95064, 95194, 95324, 95544, 95594, 95654, 95804, 95984, 96164, 96214, 96284, 96484, 96514, 96704, 96954, 96964, 97214, 97924, 97934, 97944, 97954, 98074, 98384, 98394, 98894, 99184, 99194, 99354, 99364, 99564, 99844, 72755, 73095, 73765, 73795, 73885, 73985, 74085, 74995, 75055, 76075, 76685, 78005, 78395, 78605, 78975, 80045, 80095, 80525, 80815, 80905, 81155, 81275, 83035, 84005, 84235, 84295, 84805, 85745, 86015, 86045, 86875, 87265, 87565, 87655, 87955, 87995, 88085, 88535, 88585, 88745, 88875, 88965, 89485, 89535, 89575, 89605, 90055, 90265, 90445, 90815, 91185, 91255, 91515, 91615, 91965, 91985, 92085, 92355, 92365, 93055, 93075, 93355, 93365, 93695, 93895, 94155, 94505, 94515, 94525, 94535, 94545, 94555, 94735, 95065, 95195, 95325, 95545, 95595, 95655, 95805, 95985, 96165, 96215, 96285, 96485, 96515, 96705, 96955, 96965, 97215, 97925, 97935, 97945, 97955, 98075, 98385, 98395, 98895, 99185, 99195, 99355, 99365, 99565, 99845, 72756, 73096, 73766, 73796, 73886, 73986, 74086, 74996, 75056, 76076, 76686, 78006, 78396, 78606, 78976, 80046, 80096, 80526, 80816, 80906, 81156, 81276, 83036, 84006, 84236, 84296, 84806, 85746, 86016, 86046, 86876, 87266, 87566, 87656, 87956, 87996, 88086, 88536, 88586, 88746, 88876, 88966, 89486, 89536, 89576, 89606, 90056, 90266, 90446, 90816, 91186, 91256, 91516, 91616, 91966, 91986, 92086, 92356, 92366, 93056, 93076, 93356, 93366, 93696, 93896, 94156, 94506, 94516, 94526, 94536, 94546, 94556, 94736, 95066, 95196, 95326, 95546, 95596, 95656, 95806, 95986, 96166, 96216, 96286, 96486, 96516, 96706, 96956, 96966, 97216, 97926, 97936, 97946, 97956, 98076, 98386, 98396, 98896, 99186, 99196, 99356, 99366, 99566, 99846, 72757, 73097, 73767, 73797, 73887, 73987, 74087, 74997, 75057, 76077, 76687, 78007, 78397, 78607, 78977, 80047, 80097, 80527, 80817, 80907, 81157, 81277, 83037, 84007, 84237, 84297, 84807, 85747, 86017, 86047, 86877, 87267, 87567, 87657, 87957, 87997, 88087, 88537, 88587, 88747, 88877, 88967, 89487, 89537, 89577, 89607, 90057, 90267, 90447, 90817, 91187, 91257, 91517, 91617, 91967, 91987, 92087, 92357, 92367, 93057, 93077, 93357, 93367, 93697, 93897, 94157, 94507, 94517, 94527, 94537, 94547, 94557, 94737, 95067, 95197, 95327, 95547, 95597, 95657, 95807, 95987, 96167, 96217, 96287, 96487, 96517, 96707, 96957, 96967, 97217, 97927, 97937, 97947, 97957, 98077, 98387, 98397, 98897, 99187, 99197, 99357, 99367, 99567, 99847, 72758, 73098, 73768, 73798, 73888, 73988, 74088, 74998, 75058, 76078, 76688, 78008, 78398, 78438, 78448, 78498, 78508, 78518, 78528, 78608, 78978, 80048, 80098, 80528, 80818, 80908, 81158, 81278, 81728, 81738, 81748, 81758, 81768, 81818, 81828, 81888, 83038, 83548, 83818, 83828, 84008, 84168, 84178, 84188, 84198, 84238, 84298, 84808, 85428, 85438, 85458, 85638, 85648, 85658, 85738, 85748, 85768, 85778, 86018, 86048, 86878, 87268, 87568, 87658, 87958, 87998, 88088, 88538, 88588, 88748, 88878, 88968, 89228, 89248, 89318, 89328, 89338, 89348, 89488, 89538, 89578, 89608, 90058, 90268, 90448, 90818, 91188, 91258, 91518, 91618, 91968, 91988, 92088, 92358, 92368, 93058, 93078, 93358, 93368, 93698, 93898, 94158, 94508, 94518, 94528, 94538, 94548, 94558, 94738, 95068, 95198, 95328, 95548, 95598, 95658, 95808, 95988, 96168, 96218, 96288, 96488, 96518, 96708, 96958, 96968, 97218, 97928, 97938, 97948, 97958, 98078, 98388, 98398, 98898, 99188, 99198, 99358, 99368, 99568, 99848, 72759, 73099, 73769, 73799, 73889, 73989, 74089, 74999, 75059, 76079, 76689, 78009, 78399, 78439, 78449, 78499, 78509, 78519, 78609, 78979, 80049, 80099, 80529, 80819, 80909, 81159, 81279, 81729, 81739, 81749, 81759, 81769, 81819, 81879, 81889, 83039, 83539, 83549, 83819, 83829, 84009, 84169, 84179, 84189, 84239, 84299, 84809, 85429, 85439, 85459, 85629, 85639, 85649, 85659, 85729, 85739, 85749, 85769, 85779, 86019, 86049, 86879, 87269, 87569, 87659, 87959, 87999, 88089, 88539, 88589, 88699, 88749, 88879, 88969, 89229, 89249, 89319, 89329, 89339, 89349, 89489, 89539, 89579, 89609, 90059, 90269, 90449, 90819, 91189, 91259, 91519, 91619, 91969, 91989, 92089, 92359, 92369, 93059, 93079, 93359, 93369, 93699, 93899, 94159, 94509, 94519, 94529, 94539, 94549, 94559, 94739, 95069, 95199, 95329, 95549, 95599, 95659, 95809, 95989, 96169, 96219, 96289, 96489, 96519, 96709, 96959, 96969, 97219, 97929, 97939, 97949, 97959, 98079, 98389, 98399, 98899, 99189, 99199, 99359, 99369, 99569, 99849, 91690, 91691, 91692, 91693, 91694, 91695, 91696, 91697, 91698, 91699, 77550, 77551, 77552, 77553, 77554, 77555, 77556, 77557, 77558, 77559, 77840, 77841, 77842, 77843, 77844, 77845, 77846, 77847, 77848, 77849, 70070, 70071, 70072, 70073, 70074, 70075, 70076, 70077, 70078, 70079

This mobile numbers are covered for the areas like Meerut South, Hapur, Siwalkhas, Chhaprauli, Baraut, Baghpat, Modi Nagar, Loni, Moradnagar, Sahibabad, Ghaziabad, Dholana, Noida, Dadri, Jewar, Sikandrabad, Khurja, Bulandshahr, Syana, Anupshahr, Debai, Shikarpur, Khair, Baroli, Atroli, Koil, Aligarh, Chharra, Iglas, Hathras, Sadabad, Sikandra Rao, Chhata, Mant, Goverdhan, Mathura, Baldev, Etmadpur, Agra Cantt, Agra South, Agra North, 6 Jalesar, Agra Rural, Fatehpur Sikri, Kheragarh, Fatehabad, Bah, Tundla, Jasrana, Firozabad, Shikohabad, Sirsaganj, Mainpuri, Bhongaon, Kishani, Karhal, Jaswantnagar, Kasganj, Amanpur, Patiyali, Etah, Marhara, Gunnaur, Bisauli, Sahaswan, Bilsi, Badaun, Shekhupur, Dataganj, Faridpur, Bithari Chainpur, Aonla, Meerganj, Bhojipura, Nawabganj, Bareilly, Bareilly Cantt, Baheri, Pilibhit, Barkhera, Puranpur, Bisalpur, Katra, Jalalabad, Tilhar, Powayan, Shahjahanpur, Dadral, Palia, Nighasan, Gola Gokrannath, Sri Nagar, Lakhimpur, Dhaurahra, Kasta, Mohammdi, Mohali, Hargaon, Sitapur, Laharpur, Biswan, Sevata, Mahmoodabad, Sawaijpur, Shahabad, Hardoi, Gopamau, Sandi, Misrikh, Bilgram Mallanwan, Balamau, Sandila, Bilhaur, Bangermau, Safipur, Mohan, Unnao, Bhagwantnagar, Purwa, Sidhauli, Malihabad, Bakshi Kaa Talab, Sarojini Nagar, Mohanlalganj, Lucknow West, Lucknow North, Lucknow East, Lucknow Central, Lucknow Cantt, Bachhrawan, Harchandpur, Rae Bareli, Sareni, Unchahar, Tiloi, Salon, Jagdishpur, Gauriganj, Amethi, Isauli, Sultanpur, Sadar, Lambhua, Kadipur, Rampur Khas, Bishwavnathganj, Pratapgarh, Patti, Raniganj, Aliganj, Kaimganj, Amritpur, Farrukhabad, Bhojpur, Etawah, Bharthana, Dibiyapur, Auraiya, Sikandra, Chhibramau, Tirwa, Kannauj, Bidhuna, Rasulabad, Govindnagar, Sishamau, Arya Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur Cantt, Akbarpur Raniya, Bithoor, Kalayanpur, Maharajpur, Ghatampur, Bhognipur, Madhaugarh, Kalpi, Orai, Garautha, Babina, Jhansi Nagar, Mauranipur, Lalitpur, Mehroni, Hamirpur, Rath, Mahoba, Charkhari, Tindwari, Baberu, Naraini, Banda, Chitrakoot, Manikpur, Jahanabad, Bindki, Fatehpur, Ayah Shah, Husainganj, Khaga, Babaganj, Kunda, Sirathu, Manjhanpur, Chail, Phaphamau, Soraon, Phulpur, Allahabad West, Allahabad North, Meja, Karachhana, Allahabad South, Bara, Koraon, Kursi, Ram Nagar, Barabanki, Zaidpur, Haidergarh, Dariyabad, Rudauli, Milkipur, Bikapur, Ayodhya, Gosainganj, Katehari, Tanda, Jalalpur, Akbarpur, Balha, Nanapara, Matera, Mahasi, Bahraich, Payagpur, Kaiserganj, Katra Bazar, Colonelganj, Tarabganj, Bhinga, Shrawasti, Tulsipur, Gainsari, Balrampur, Utraula, Mehnaun, Gonda, Mankapur, Gaura, Shohratgarh, Kapilvastu, Bansi, Itwa, Domariyaganj, Harraiya, Kaptanganj, Rudhauli, Basti Sadar, Mahadewa, Alapur, Menhdawal, Khalilabad, Dhanghata, Khajani, Pharenda, Nautanwa, Siswa, Maharajganj, Paniara, Caimpiyarganj, Pipraich, Gorakhpur Urban, Gorakhpur Rural, Sahajanwa, Khadda, Padrauna, Kushinagar, Hata, Ramkola, Tamkuhi Raj, Fazilnagar, Deoria, Pathardeva, Rampur Karkhana, Chauri Chaura, Bansgaon, Chillupar, Rudrapur, Barhaj, Atrauliya, Nizamabad, Phoolpur Pawai, Didarganj, Lalganj, Gopalpur, Sagri, Mubarkpur, Azamgarh, Mehnagar, Madhuban, Ghosi, Muhammadabad Gohna, Mau, Rasara, Bhatpar Rani, Salempur, Belthara Road, Sikanderpur, Bansdih, Phephana, Ballia Nagar, Baria, Zahoorabad, Mohammadabad, Badlapur, Shahganj, Jaunpur, Malhani, Mungra Badshahpur, Machhlishahr, Mariahu, Zafrabad, Kerakat, Pindra, Jakhanian, Saidpur, Ghazipur, Jangipur, Zamania, Mughalsarai, Sakaldiha, Saiyadraja, Ajagara, Shivpur, Rohaniya, Varanasi North, Varanasi South, Varanasi Cantt, Sevapuri, Pratappur, Handia, Bhadohi, Gyanpur, Aurai, Chhanbey, Mirzapur, Majhawan, Chunar, Marihan, Chakia, Ghorawal, Robertsganj, Obra, Duddhi.