Phone Number Details Punjab

Check phone number owner name online

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalChandigarh
Major CitiesLudhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala, Bathinda
Main LanguagePunjabi
Other LanguageHindi and English
No. of Districts17

Here are the list of mobile numbers ( First five digits ) in the state of Andhra Pradesh. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

73070, 73550, 73800, 75080, 75890, 76960, 78140, 78370, 80540, 81460, 81950, 81960, 81980, 82830, 82840, 82880, 82890, 84270, 84370, 85280, 85560, 85570, 85580, 85590, 85660, 85670, 85680, 85690, 85910, 86990, 87250, 87270, 87280, 87290, 88720, 89680, 90230, 90410, 90560, 91150, 91490, 91930, 92160, 92170, 92560, 92570, 93160, 93170, 93560, 93570, 94170, 94630, 94640, 94650, 94780, 95010, 95170, 95690, 95920, 96460, 96530, 97790, 97800, 97810, 98030, 98140, 98150, 98550, 98720, 98760, 98770, 98780, 98880, 99140, 99150, 99880, 73071, 73551, 73801, 75081, 75891, 76961, 78141, 78371, 80541, 81461, 84271, 84371, 85281, 85911, 86991, 88721, 89681, 90231, 90411, 90561, 91151, 91491, 91931, 92161, 92171, 92561, 92571, 93161, 93171, 93561, 93571, 94171, 94631, 94641, 94651, 94781, 95011, 95171, 95691, 95921, 96461, 96531, 97791, 97801, 97811, 98031, 98141, 98151, 98551, 98721, 98761, 98771, 98781, 98881, 99141, 99151, 99881, 73072, 73552, 73802, 75082, 75892, 76962, 78142, 78372, 80542, 81462, 84272, 84372, 85282, 85912, 86992, 88722, 89682, 90232, 90412, 90562, 91152, 91492, 91932, 92162, 92172, 92562, 92572, 93162, 93172, 93562, 93572, 94172, 94632, 94642, 94652, 94782, 95012, 95172, 95692, 95922, 96462, 96532, 97792, 97802, 97812, 98032, 98142, 98152, 98552, 98722, 98762, 98772, 98782, 98882, 99142, 99152, 99882, 73073, 73553, 73803, 75083, 75893, 76963, 78143, 78373, 80543, 81463, 84273, 84373, 85283, 85913, 86993, 88723, 89683, 90233, 90413, 90563, 91153, 91493, 91933, 92163, 92173, 92563, 92573, 93163, 93173, 93563, 93573, 94173, 94633, 94643, 94653, 94783, 95013, 95173, 95693, 95923, 96463, 96533, 97793, 97803, 97813, 98033, 98143, 98153, 98553, 98723, 98763, 98773, 98783, 98883, 99143, 99153, 99883, 73074, 73554, 73804, 75084, 75894, 76964, 78144, 78374, 80544, 81464, 84274, 84374, 85284, 85914, 86994, 88724, 89684, 90234, 90414, 90564, 91154, 91494, 91934, 92164, 92174, 92564, 92574, 93164, 93174, 93564, 93574, 94174, 94634, 94644, 94654, 94784, 95014, 95174, 95694, 95924, 96464, 96534, 97794, 97804, 97814, 98034, 98144, 98154, 98554, 98724, 98764, 98774, 98784, 98884, 99144, 99154, 99884, 73075, 73555, 73805, 75085, 75895, 76965, 78145, 78375, 80545, 81465, 84275, 84375, 85285, 85915, 86995, 88725, 89685, 90235, 90415, 90565, 91155, 91495, 91935, 92165, 92175, 92565, 92575, 93165, 93175, 93565, 93575, 94175, 94635, 94645, 94655, 94785, 95015, 95175, 95305, 95695, 95925, 96465, 96535, 97795, 97805, 97815, 98035, 98145, 98155, 98555, 98725, 98765, 98775, 98785, 98885, 99145, 99155, 99885, 73076, 73556, 73806, 75086, 75896, 76966, 78146, 78376, 80546, 81466, 84276, 84376, 85286, 85916, 86996, 88726, 89686, 90236, 90416, 90566, 91156, 91496, 91936, 92166, 92176, 92566, 92576, 93166, 93176, 93566, 93576, 94176, 94636, 94646, 94656, 94786, 95016, 95176, 95306, 95696, 95926, 96466, 96536, 97796, 97806, 97816, 98036, 98146, 98156, 98556, 98726, 98766, 98776, 98786, 98886, 99146, 99156, 99886, 73077, 73557, 73807, 75087, 75897, 76967, 78147, 78377, 80547, 81467, 84277, 84377, 85287, 85917, 86997, 88727, 89687, 90237, 90417, 90567, 91157, 91497, 91937, 92167, 92177, 92567, 92577, 93167, 93177, 93567, 93577, 94177, 94637, 94647, 94657, 94787, 95017, 95177, 95307, 95697, 95927, 96467, 96537, 97797, 97807, 97817, 98037, 98147, 98157, 98557, 98727, 98767, 98777, 98787, 98887, 99147, 99157, 99887, 73078, 73558, 73808, 75088, 75898, 76968, 78148, 78378, 80548, 81468, 81948, 81958, 81968, 81988, 82838, 82848, 82888, 84278, 84378, 85288, 85568, 85578, 85588, 85668, 85678, 85688, 85918, 86998, 87258, 87278, 87288, 88728, 89688, 90238, 90418, 90568, 91158, 91498, 91938, 92168, 92178, 92568, 92578, 93168, 93178, 93568, 93578, 94178, 94638, 94648, 94658, 94788, 95018, 95178, 95308, 95698, 95928, 96468, 96538, 97798, 97808, 97818, 98038, 98148, 98158, 98558, 98728, 98768, 98778, 98788, 98888, 99148, 99158, 99888, 73079, 73559, 73809, 75089, 75899, 76969, 78149, 78379, 80549, 81469, 81949, 81959, 81969, 82839, 82849, 82889, 84279, 84379, 85289, 85569, 85579, 85589, 85669, 85679, 85689, 85919, 86999, 87259, 87279, 87289, 88729, 89689, 90239, 90419, 90569, 91159, 91499, 91939, 92169, 92179, 92569, 92579, 93169, 93179, 93569, 93579, 94179, 94639, 94649, 94659, 94789, 95019, 95179, 95309, 95699, 95929, 96469, 96539, 97799, 97809, 97819, 98039, 98149, 98159, 98559, 98729, 98769, 98779, 98789, 98889, 99149, 99159, 99889, 90910, 90911, 90912, 90913, 90914, 90915, 90916, 90917, 90918, 90919, 89920, 89921, 89922, 89923, 89924, 89925, 89926, 89927, 89928, 89929, 70090, 70091, 70092, 70093, 70094, 70095, 70096, 70097, 70098, 70099

This mobile numbers are covered for the areas like Sujanpur, Bhoa, Pathankot, Gurdaspur, Dina Nagar, Qadian, Batala, Sri Hargobindpur, Fatehgarh Churian, Dera Baba Nanak, Ajnala, Raja Sansi, Majitha, Jandiala Guru, Amritsar North, Amritsar West, Amritsar Central, Amritsar East, Amritsar South, Attari, Tarn Taran, Khem Karan, Patti, Khadoor Sahib, Baba bakala, Bholath, Kapurthala, Sultanpur Lodhi, Phagwara, Phillaur, Nakodar, Shahkot, Kartarpur, Jalandhar West, Jalandhar Central, Jalandhar North, Jalandhar Cantt, Adampur, Mukerian, Dasuya, Urmar, Sham Chaurasi, Hoshiarpur, Chabbewal, Garhshankar, Banga, Nawanshahr, Balachaur, Anandpur Sahib, Rupnagar, Chamkaur Sahib, Kharar, S.A.S. Nagar, Bassi Pathan, Fatehgarh Sahib, Amloh, Khanna, Samrala, Sahnewal, Ludhiana East, Ludhiana South, Atam Nagar, Ludhiana Central, Ludhiana West, Ludhiana North, Gill, Payal, Dakha, Raikot, Jagraon, Nihal Singh Wala, Bhagha Purana, Moga, Dharamkot, Zira, Firozpur City, Firozpur Rural, Guru Har Sahai, Jalalabad, Fazilka, Abohar, Balluana, Lambi, Gidarbaha, Malout, Muktsar, Faridkot, Kotkapura, Jaitu, Rampura Phul, Bhucho Mandi, Bathinda Urban, Bathinda Rural, Talwandi Sabo, Maur, Mansa, Sardulgarh, Budhlada, Lehra, Dirba, Sunam, Bhadaur, Barnala, Mehal Kalan, Malerkotla, Amargarh, Dhuri, Sangrur, Nabha, Patiala Rural, Rajpura, Dera Bassi, Ghanaur, Sanour, Patiala, Samana, Shutrana