Phone Number Details Gujarat

Check phone number owner name online

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalGandhinagar
Major CitiesAhmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar
Main LanguageGujarati
Other LanguageHindi, Sindhi, Marathi, Urdu and English
No. of Districts25

Here are the list of mobile numbers ( First five digits ) in the state of Andhra Pradesh. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

73590, 73830, 74050, 75670, 76000, 76980, 78740, 78780, 80000, 81280, 81400, 81410, 81530, 81540, 81550, 81560, 82380, 82640, 83060, 83470, 84010, 84600, 84690, 84870, 84880, 84900, 85110, 85300, 86710, 86720, 86730, 86740, 86900, 87330, 87340, 87350, 87580, 88660, 89050, 89800, 90160, 90330, 90670, 90990, 91040, 91370, 91730, 91840, 92270, 92280, 92740, 92750, 92760, 92770, 93270, 93280, 93740, 93750, 93760, 93770, 94080, 94090, 94260, 94270, 94280, 94290, 95100, 95120, 95370, 95580, 95740, 95860, 96010, 96240, 96380, 96620, 96870, 97120, 97140, 97220, 97230, 97240, 97250, 97260, 97270, 97370, 98240, 98250, 98790, 98980, 99040, 99090, 99130, 99240, 99250, 99740, 99780, 99790, 99980, 73591, 73831, 74051, 75671, 76001, 76981, 78741, 78781, 80001, 81281, 81401, 81411, 82381, 82641, 83061, 83471, 84011, 84601, 84691, 85111, 85301, 86901, 87581, 88661, 89051, 89801, 90161, 90331, 90671, 90991, 91041, 91371, 91731, 91841, 92271, 92281, 92741, 92751, 92761, 92771, 93271, 93281, 93741, 93751, 93761, 93771, 94081, 94091, 94261, 94271, 94281, 94291, 95101, 95121, 95371, 95581, 95741, 95861, 96011, 96241, 96381, 96621, 96871, 97121, 97141, 97221, 97231, 97241, 97251, 97261, 97271, 97371, 98241, 98251, 98791, 98981, 99041, 99091, 99131, 99241, 99251, 99741, 99781, 99791, 99981, 73592, 73832, 74052, 75672, 76002, 76982, 78742, 78782, 80002, 81282, 81402, 81412, 82382, 82642, 83062, 83472, 84012, 84602, 84692, 85112, 85302, 86902, 87582, 88662, 89052, 89802, 90162, 90332, 90672, 90992, 91042, 91372, 91732, 91842, 92272, 92282, 92742, 92752, 92762, 92772, 93272, 93282, 93742, 93752, 93762, 93772, 94082, 94092, 94262, 94272, 94282, 94292, 95102, 95122, 95372, 95582, 95742, 95862, 96012, 96242, 96382, 96622, 96872, 97122, 97142, 97222, 97232, 97242, 97252, 97262, 97272, 97372, 98242, 98252, 98792, 98982, 99042, 99092, 99132, 99242, 99252, 99742, 99782, 99792, 99982, 73593, 73833, 74053, 75673, 76003, 76983, 78743, 78783, 80003, 81283, 81403, 81413, 82383, 82643, 83063, 83473, 84013, 84603, 84693, 85113, 85303, 86903, 87583, 88663, 89053, 89803, 90163, 90333, 90673, 90993, 91043, 91373, 91733, 91843, 92273, 92283, 92743, 92753, 92763, 92773, 93273, 93283, 93743, 93753, 93763, 93773, 94083, 94093, 94263, 94273, 94283, 94293, 95103, 95123, 95373, 95583, 95743, 95863, 96013, 96243, 96383, 96623, 96873, 97123, 97143, 97223, 97233, 97243, 97253, 97263, 97273, 97373, 98243, 98253, 98793, 98983, 99043, 99093, 99133, 99243, 99253, 99743, 99783, 99793, 99983, 73594, 73834, 74054, 75674, 76004, 76984, 78744, 78784, 80004, 81284, 81404, 81414, 82384, 82644, 83064, 83474, 84014, 84604, 84694, 85114, 85304, 86904, 87584, 88664, 89054, 89804, 90164, 90334, 90674, 90994, 91044, 91374, 91734, 91844, 92274, 92284, 92744, 92754, 92764, 92774, 93274, 93284, 93744, 93754, 93764, 93774, 94084, 94094, 94264, 94274, 94284, 94294, 95104, 95124, 95374, 95584, 95744, 95864, 96014, 96244, 96384, 96624, 96874, 97124, 97144, 97224, 97234, 97244, 97254, 97264, 97274, 97374, 98244, 98254, 98794, 98984, 99044, 99094, 99134, 99244, 99254, 99744, 99784, 99794, 99984, 73595, 73835, 74055, 75675, 76005, 76985, 78745, 78785, 80005, 81285, 81405, 81415, 82385, 82645, 83065, 83475, 84015, 84605, 84695, 85115, 85305, 86905, 87585, 88665, 89055, 89805, 90165, 90335, 90675, 90995, 91045, 91375, 91735, 91845, 92275, 92285, 92745, 92755, 92765, 92775, 93275, 93285, 93745, 93755, 93765, 93775, 94085, 94095, 94265, 94275, 94285, 94295, 95105, 95125, 95375, 95585, 95745, 95865, 96015, 96245, 96385, 96625, 96875, 97125, 97145, 97225, 97235, 97245, 97255, 97265, 97275, 97375, 98245, 98255, 98795, 98985, 99045, 99095, 99135, 99245, 99255, 99745, 99785, 99795, 99985, 73596, 73836, 74056, 75676, 76006, 76986, 78746, 78786, 80006, 81286, 81406, 81416, 82386, 82646, 83066, 83476, 84016, 84606, 84696, 85116, 85306, 86906, 87586, 88666, 89056, 89806, 90166, 90336, 90676, 90996, 91046, 91376, 91736, 91846, 92276, 92286, 92746, 92756, 92766, 92776, 93276, 93286, 93746, 93756, 93766, 93776, 94086, 94096, 94266, 94276, 94286, 94296, 95106, 95126, 95376, 95586, 95746, 95866, 96016, 96246, 96386, 96626, 96876, 97126, 97146, 97226, 97236, 97246, 97256, 97266, 97276, 97376, 98246, 98256, 98796, 98986, 99046, 99096, 99136, 99246, 99256, 99746, 99786, 99796, 99986, 73597, 73837, 74057, 75677, 76007, 76987, 78747, 78787, 80007, 81287, 81407, 81417, 82387, 82647, 83067, 83477, 84017, 84607, 84697, 85117, 85307, 86907, 87587, 88667, 89057, 89807, 90167, 90337, 90677, 90997, 91047, 91377, 91737, 91847, 92277, 92287, 92747, 92757, 92767, 92777, 93277, 93287, 93747, 93757, 93767, 93777, 94087, 94097, 94267, 94277, 94287, 94297, 95107, 95127, 95377, 95587, 95747, 95867, 96017, 96247, 96387, 96627, 96877, 97127, 97147, 97227, 97237, 97247, 97257, 97267, 97277, 97377, 98247, 98257, 98797, 98987, 99047, 99097, 99137, 99247, 99257, 99747, 99787, 99797, 99987, 73598, 73838, 74058, 75678, 76008, 76988, 78748, 78788, 80008, 81288, 81408, 81418, 81538, 81548, 81558, 82388, 82648, 83068, 83478, 84018, 84608, 84698, 84878, 84888, 84908, 85118, 85308, 86718, 86728, 86738, 86908, 87338, 87348, 87358, 87588, 88668, 89058, 89808, 90168, 90338, 90678, 90998, 91048, 91378, 91738, 91848, 92278, 92288, 92748, 92758, 92768, 92778, 93278, 93288, 93748, 93758, 93768, 93778, 94088, 94098, 94268, 94278, 94288, 94298, 95108, 95128, 95378, 95588, 95748, 95868, 96018, 96248, 96388, 96628, 96878, 97128, 97148, 97228, 97238, 97248, 97258, 97268, 97278, 97378, 98248, 98258, 98798, 98988, 99048, 99098, 99138, 99248, 99258, 99748, 99788, 99798, 99988, 73599, 73839, 74059, 75679, 76009, 76989, 78749, 78789, 80009, 81289, 81409, 81419, 81539, 81549, 81559, 82389, 82649, 83069, 83479, 84019, 84609, 84699, 84859, 84879, 84889, 84909, 85119, 85309, 86719, 86729, 86739, 86909, 87329, 87339, 87349, 87359, 87589, 88669, 89059, 89809, 90169, 90339, 90679, 90999, 91049, 91379, 91739, 91849, 92279, 92289, 92749, 92759, 92769, 92779, 93279, 93289, 93749, 93759, 93769, 93779, 94089, 94099, 94269, 94279, 94289, 94299, 95109, 95129, 95379, 95589, 95749, 95869, 96019, 96249, 96389, 96629, 96879, 97129, 97149, 97229, 97239, 97249, 97259, 97269, 97279, 97379, 98249, 98259, 98799, 98989, 99049, 99099, 99139, 99249, 99259, 99749, 99789, 99799, 99989, 77780, 77781, 77782, 77783, 77784, 77785, 77786, 77787, 77788, 77789, 78170, 78171, 78172, 78173, 78174, 78175, 78176, 78177, 78178, 78179, 70160, 70161, 70162, 70163, 70164, 70165, 70166, 70167, 70168, 70169

This mobile numbers are covered for the areas like Abdasa, Mandvi, Bhuj, Anjar, Gandhidham, Rapar, Morbi, Vav, Tharad, Dhanera, Danta, Palanpur, Deesa, Deodar, Vadgam, Kankrej, Radhanpur, Chanasama, Patan, Sidhpur, Kheralu, Unjha, Visnagar, Becharaji, Kadi, Mehsana, Vijapur, Mansa, Himatnagar, Idar, Khedbrahma, Bhiloda, Modasa, Bayad, Prantij, Gandhinagar North, Kalol, Sanand, Ghatlodia, Vejalpur, Naranpura, Sabarmati, Dehgam, Gandhinagar South, Vatva, Nikol, Naroda, Thakkarbapa Nagar, Bapunagar, Ellisbridge, Amraiwadi, Dariapur, Jamalpur Khadia, Maninagar, Danilimda, Asarwa, Viramgam, Dhandhuka, Dasada, Limbdi, Wadhwan, Chotila, Dhrangadhra, Tankara, Wankaner, Rajkot East, Rajkot West, Rajkot South, Rajkot Rural, Jasdan, Gondal, Jetpur, Dhoraji, Porbandar, Kutiyana, Manavadar, Keshod, Kalavad, Jamnagar Rural, Jamnagar North, Jamnagar South, Jamjodhpur, Khambhalia, Dwarka, Junagadh, Visavadar, Mangrol, Somnath, Talala, Kodinar, Una, Dhari, Amreli, Lathi, Savarkundla, Rajula, Mahuva, Gariadhar, Talaja, Palitana, Bhavnagar Rural, Bhavnagar East, Bhavnagar West, Gadhada, Botad, Khambhat, Borsad, Anklav, Umreth, Anand, Petlad, Sojitra, Daskroi, Dholka, Matar, Nadiad, Mehmedabad, Mahudha, Kapadvanj, Thasra, Balasinor, Lunawada, Shehra, Morva Hadaf, Godhra, Kalol, Santrampur, Fatehpura, Jhalod, Limkheda, Dahod, Garbada, Devgadbaria, Savli, Vaghodia, Vadodara City, Sayajigunj, Akota, Raopura, Manjalpur, Halol, Chhota, Jetpur, Sankheda, Dabhoi, Padra, Nandod, Karjan, Dediapada, Jambusar, Vagra, Jhagadia, Bharuch, Ankleshwar, Mangrol, Mandvi, Kamrej, Bardoli, Mahuva, Vyara, Nizar, Olpad, Surat East, Surat North, Varachha Road, Karanj, Katargam, Surat West, Limbayat, Udhna, Majura, Chorasi, Jalalpore, Navsari, Gandevi, Dangs, Bansda, Dharampur, Valsad, Pardi, Kaprada, Umbergaon

FIND

TRACE

KNOW HOW ?