Hotel Nitin Palace

#7967, Pahar Ganj, Aram Bagh, Delhi- 110055     Land Mark: Near State Bank ATM

011 - 66926259, 9868914940Similar Services

Maharaja Castle
 • #3188, Pahar Ganj, Aram Bagh, Delhi- 110055     Land Mark: Near State Bank of India ATM
 • 011 - 23586975, 9871162778
New Leaf Hotels
 • Survey No. 232/1, Plot No. 19, Sakore Nagar, Viman Nagar, Pune- 411014Land Mark: Near Symbiosis College
 • 020 - 41483300, 9850769644
 • neeraj.sharma@newleafhotels.com
 • www.newleafhotels.com
Qutab Residency Hotel
 • E814, Adhchini, Hauz Khas, Malviya Nagar, Delhi- 110017     Land Mark: Near State Bank ATM
 • 011 - 41681120, 011 - 26526192, 9899521042, 9212056749
Hotel Nahar Heritage
 • No. 14, St. Marks Road, Bangalore- 560001Land Mark: Near State Bank of India
 • 080 - 22278735, 080 - 22278731, 080 - 22278732, 9880251410
 • nahar@blr.vsnl.net.in
 • www.naharhotels.com
The Hotel Central Park
 • No. 47, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore- 560042Land Mark: Near Bhima Jewellery
 • 080 - 25596850
 • centralpark@baljeehotels.com
Hotel - The Regenza by Tunga
 • #37, Sector 30-A, Vashi, Mumbai- 400703
 • 022 - 66801818, 9833901614
 • info.tunga@gmail.com
 • www.tungahotels.com