Party Lawns and Farmhouses

Kanak Farm Party Plot
  • Subhash Chowk, Memnagar-Bhuyangdev Road, Memnagar, Ahmedabad- 380052Land Mark:¬†Opposite Mayur Park Society
  • 079 - 27493692, 9825032063, 9879775756
  • kanakfarm@yahoo.com
Kanak Farm Party Plot
  • Subhash Chowk, Memnagar-Bhuyangdev Road, Memnagar, Ahmedabad- 380052Land Mark:¬†Opposite Mayur Park Society
  • 079 - 27493692, 9825032063, 9879775756
  • kanakfarm@yahoo.com

1