Identify mobile number details Karnataka

Here the mobile number series of Karnataka is marked. If you want to get the mobile number identification details of the mentioned series, follow the instructions given below to get the mobile number owner details and location information by Google Maps.

Trace mobile number exact location on map

Trace or identify mobile number exact location on map with owner name and address. you can also identify mobile network from number.

To identify mobile number, select state in above mentioned dropdown menu.

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalBengaluru
Major CitiesBangalore, Hubballi-Dharwad, Mysore, Gulbarga, Belgaum, Mangalore
Main LanguageKannada
Other LanguageUrdu, Telugu, Marathi , Tamil and English
No. of Districts27

To identify mobile number details with owner name and address, enter 10-digit mobile number in below mentioned text box

Here is the list of mobile numbers (First five digits) in the state of Karnataka. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

72040, 72590, 73530, 74060, 74110, 74830, 76760, 77600, 77950, 78290, 78460, 78470, 78480, 78490, 78990, 80500, 80880, 80950, 81050, 81230, 81470, 81500, 81510, 81520, 81830, 81840, 81970, 82770, 84310, 84530, 84950, 84960, 84970, 85480, 85490, 85500, 85530, 86940, 87100, 87110, 87220, 87460, 87470, 87480, 87490, 87620, 87920, 88610, 88670, 88800, 88840, 88920, 89040, 89510, 89700, 89710, 90080, 90190, 90350, 90360, 90600, 90710, 91080, 91410, 91640, 91870, 92410, 92420, 92430, 93410, 93420, 93430, 93530, 93790, 94480, 94490, 94800, 94810, 94820, 94830, 94840, 95130, 95350, 95380, 95900, 95910, 96110, 96200, 96320, 96630, 96860, 97310, 97380, 97390, 97400, 97410, 97420, 97430, 98440, 98450, 98800, 98860, 99000, 99010, 99020, 99160, 99450, 99640, 99720, 99800, 99860, 72041, 72591, 73531, 74061, 74111, 74831, 76761, 77601, 77951, 78291, 78991, 80501, 80881, 80951, 81051, 81231, 81471, 81971, 82771, 84311, 84531, 85531, 87221, 87621, 87921, 88611, 88671, 88801, 88841, 88921, 89041, 89511, 89701, 89711, 90081, 90191, 90351, 90361, 90601, 90711, 91081, 91411, 91641, 91871, 92411, 92421, 92431, 93411, 93421, 93431, 93531, 93791, 94481, 94491, 94801, 94811, 94821, 94831, 94841, 95131, 95351, 95381, 95901, 95911, 96111, 96201, 96321, 96631, 96861, 97311, 97381, 97391, 97401, 97411, 97421, 97431, 98441, 98451, 98801, 98861, 99001, 99011, 99021, 99161, 99451, 99641, 99721, 99801, 99861, 72042, 72592, 73532, 74062, 74112, 74832, 76762, 77602, 77952, 78292, 78992, 80502, 80882, 80952, 81052, 81232, 81472, 81972, 82772, 84312, 84532, 85532, 87222, 87622, 87922, 88612, 88672, 88802, 88842, 88922, 89042, 89512, 89702, 89712, 90082, 90192, 90352, 90362, 90602, 90712, 91082, 91412, 91642, 91872, 92412, 92422, 92432, 93412, 93422, 93432, 93532, 93792, 94482, 94492, 94802, 94812, 94822, 94832, 94842, 95132, 95352, 95382, 95902, 95912, 96112, 96202, 96322, 96632, 96862, 97312, 97382, 97392, 97402, 97412, 97422, 97432, 98442, 98452, 98802, 98862, 99002, 99012, 99022, 99162, 99452, 99642, 99722, 99802, 99862, 72043, 72593, 73533, 74063, 74113, 74833, 76763, 77603, 77953, 78293, 78993, 80503, 80883, 80953, 81053, 81233, 81473, 81973, 82773, 84313, 84533, 85533, 87223, 87623, 87923, 88613, 88673, 88803, 88843, 88923, 89043, 89513, 89703, 89713, 90083, 90193, 90353, 90363, 90603, 90713, 91083, 91413, 91643, 91873, 92413, 92423, 92433, 93413, 93423, 93433, 93533, 93793, 94483, 94493, 94803, 94813, 94823, 94833, 94843, 95133, 95353, 95383, 95903, 95913, 96113, 96203, 96323, 96633, 96863, 97313, 97383, 97393, 97403, 97413, 97423, 97433, 98443, 98453, 98803, 98863, 99003, 99013, 99023, 99163, 99453, 99643, 99723, 99803, 99863, 72044, 72594, 73534, 74064, 74114, 74834, 76764, 77604, 77954, 78294, 78994, 80504, 80884, 80954, 81054, 81234, 81474, 81974, 82774, 84314, 84534, 85534, 87224, 87624, 87924, 88614, 88674, 88804, 88844, 88924, 89044, 89514, 89704, 89714, 90084, 90194, 90354, 90364, 90604, 90714, 91084, 91414, 91644, 91874, 92414, 92424, 92434, 93414, 93424, 93434, 93534, 93794, 94484, 94494, 94804, 94814, 94824, 94834, 94844, 95134, 95354, 95384, 95904, 95914, 96114, 96204, 96324, 96634, 96864, 97314, 97384, 97394, 97404, 97414, 97424, 97434, 98444, 98454, 98804, 98864, 99004, 99014, 99024, 99164, 99454, 99644, 99724, 99804, 99864, 72045, 72595, 73535, 74065, 74115, 74835, 76765, 77605, 77955, 78295, 78995, 80505, 80885, 80955, 81055, 81235, 81475, 81975, 82775, 84315, 84535, 85535, 87225, 87625, 87925, 88615, 88675, 88805, 88845, 88925, 89045, 89515, 89705, 89715, 90085, 90195, 90355, 90365, 90605, 90715, 91085, 91415, 91645, 91875, 92415, 92425, 92435, 93415, 93425, 93435, 93535, 93795, 94485, 94495, 94805, 94815, 94825, 94835, 94845, 95135, 95355, 95385, 95905, 95915, 96115, 96205, 96325, 96635, 96865, 97315, 97385, 97395, 97405, 97415, 97425, 97435, 98445, 98455, 98805, 98865, 99005, 99015, 99025, 99165, 99455, 99645, 99725, 99805, 99865, 72046, 72596, 73536, 74066, 74116, 74836, 76766, 77606, 77956, 78296, 78996, 80506, 80886, 80956, 81056, 81236, 81476, 81976, 82776, 84316, 84536, 85536, 87226, 87626, 87926, 88616, 88676, 88806, 88846, 88926, 89046, 89516, 89706, 89716, 90086, 90196, 90356, 90366, 90606, 90716, 91086, 91416, 91646, 91876, 92416, 92426, 92436, 93416, 93426, 93436, 93536, 93796, 94486, 94496, 94806, 94816, 94826, 94836, 94846, 95136, 95356, 95386, 95906, 95916, 96116, 96206, 96326, 96636, 96866, 97316, 97386, 97396, 97406, 97416, 97426, 97436, 98446, 98456, 98806, 98866, 99006, 99016, 99026, 99166, 99456, 99646, 99726, 99806, 99866, 72047, 72597, 73537, 74067, 74117, 74837, 76767, 77607, 77957, 78297, 78997, 80507, 80887, 80957, 81057, 81237, 81477, 81977, 82777, 84317, 84537, 85537, 87227, 87627, 87927, 88617, 88677, 88807, 88847, 88927, 89047, 89517, 89707, 89717, 90087, 90197, 90357, 90367, 90607, 90717, 91087, 91417, 91647, 91877, 92417, 92427, 92437, 93417, 93427, 93437, 93537, 93797, 94487, 94497, 94807, 94817, 94827, 94837, 94847, 95137, 95357, 95387, 95907, 95917, 96117, 96207, 96327, 96637, 96867, 97317, 97387, 97397, 97407, 97417, 97427, 97437, 98447, 98457, 98807, 98867, 99007, 99017, 99027, 99167, 99457, 99647, 99727, 99807, 99867, 72048, 72598, 73538, 74068, 74118, 74838, 76768, 77608, 77958, 78298, 78468, 78478, 78488, 78998, 80508, 80888, 80958, 81058, 81238, 81478, 81508, 81518, 81528, 81838, 81978, 82778, 84318, 84538, 84948, 84958, 84968, 84978, 85468, 85488, 85498, 85508, 85538, 86948, 87108, 87118, 87228, 87468, 87478, 87488, 87628, 87928, 88618, 88678, 88808, 88848, 88928, 89048, 89518, 89708, 89718, 90088, 90198, 90358, 90368, 90608, 90718, 91088, 91418, 91648, 91878, 92418, 92428, 92438, 93418, 93428, 93438, 93538, 93798, 94488, 94498, 94808, 94818, 94828, 94838, 94848, 95138, 95358, 95388, 95908, 95918, 96118, 96208, 96328, 96638, 96868, 97318, 97388, 97398, 97408, 97418, 97428, 97438, 98448, 98458, 98808, 98868, 99008, 99018, 99028, 99168, 99458, 99648, 99728, 99808, 99868, 72049, 72599, 73539, 74069, 74119, 74839, 76769, 77609, 77959, 78299, 78469, 78479, 78489, 78999, 80509, 80889, 80959, 81059, 81239, 81399, 81479, 81509, 81519, 81529, 81829, 81839, 81979, 82779, 84319, 84539, 84949, 84959, 84969, 85469, 85489, 85499, 85539, 86939, 86949, 87109, 87119, 87229, 87469, 87479, 87489, 87629, 87929, 88619, 88679, 88809, 88849, 88929, 89049, 89519, 89709, 89719, 90089, 90199, 90359, 90369, 90609, 90719, 91089, 91419, 91649, 91879, 92419, 92429, 92439, 93419, 93429, 93439, 93539, 93799, 94489, 94499, 94809, 94819, 94829, 94839, 94849, 95139, 95359, 95389, 95909, 95919, 96119, 96209, 96329, 96639, 96869, 97319, 97389, 97399, 97409, 97419, 97429, 97439, 98449, 98459, 98809, 98869, 99009, 99019, 99029, 99169, 99459, 99649, 99729, 99809, 99869, 90870, 90871, 90872, 90873, 90874, 90875, 90876, 90877, 90878, 90879, 80660, 80661, 80662, 80663, 80664, 80665, 80666, 80667, 80668, 80669, 80670, 80671, 80672, 80673, 80674, 80675, 80676, 80677, 80678, 80679, 78130, 78131, 78132, 78133, 78134, 78135, 78136, 78137, 78138, 78139, 70190, 70191, 70192, 70193, 70194, 70195, 70196, 70197, 70198, 70199

This mobile numbers are covered for the areas like Chamrajpet, Chickpet, Gandhi Nagar, Rajaji nagar, Rajarajeshwarinagar, Shanti nagar, Shivajinagar, C.V Raman Nagar, Hebbal, K.R. Pura, Mahalakshmi Layout, Malleshwaram, Pulakeshinagar, Sarvagnanagar, B. T. M Layout, Basavanagudi, Bommanahalli, Govindraj Nagar, Jayanagar, Padmanaba nagar, Vijay Nagar, Badami, Bagalkot, Bilgi, Hungund, Jamkhandi, Mudhol, Terdal, Devanahalli, Doddaballapur, Hosakote, Nelamangala, Anekal, Bangalore South, Byatarayanapura, Dasarahalli, Mahadevapura, Yelahanka, Yeshvanthapura, Arabhavi, Athani, Bailhongal, Belgaum Dakshin, Belgaum Rural, Belgaum Uttar, Chikkodi Sadalga, Gokak, Hukkeri, Kagwad, Khanapur, Kittur, Kudachi, Nippani, Ramdurg, Raybag, Saundatti Yellamma, Yemkanmardi, Bellary, Bellary City, Hadagalli, Hagaribommanahalli, Kampli, Kudligi, Sandur, Siruguppa, Vijayanagara, Aurad, Basavakalyan, Bhalki, Bidar, Bidar South, Humnabad, Babaleshwar, Basavana Bagevadi, Bijapur City, Devar Hippargi, Indi, Muddebihal, Nagthan, Sindgi, Chamarajanagar, Gundlupet, Hanur, Kollegal, Bagepalli, Chikkaballapur, Chintamani, Gauribidanur, Sidlaghatta, Chikmagalur, Kadur, Mudigere, Sringeri, Tarikere, Challakere, Chitradurga, Hiriyur, Holalkere, Hosadurga, Molakalmuru, Bantwal, Belthangady, Mangalore, Mangalore City North, Mangalore City South, Moodabidri, Puttur, Sullia, Channagiri, Davanagere North, Davanagere South, Harapanahalli, Harihar, Honnali, Jagalur, Mayakonda, Dharwad, Hubli Dharwad Central, Hubli Dharwad East, Hubli Dharwad West, Kalghatgi, Kundgol, Navalgund, Gadag, Nargund, Ron, Shirahatti, Afzalpur, Aland, Chincholi, Chittapur, Gulbarga Dakshin, Gulbarga Rural, Gulbarga Uttar, Jevargi, Sedam, arkalgud, Arsikere, Belur, Hassan, Holenarasipur, Sakleshpur, Shravanabelagola, Byadgi, Hangal, Haveri, Hirekerur, Ranebennuru, Shiggaon, Madikeri, Virajpet, Bangarapet, Kolar, Kolar Gold Field, Malur, Mulbagal, Srinivaspur, Gangavati, Kanakagiri, Koppal, Kushtagi, Yelburga, Krishnarajpet, Maddur, Malavalli, Mandya, Melukote, Nagamangala, Srirangapatna, Chamaraja, Chamundeshwari, Heggadadevankote, Hunsur, Krishnaraja, Krishnarajanagara, Nanjangud, Narasimharaja, Piriyapatna, T Narasipur, Varuna, Devadurga, Lingsugur, Manvi, Maski, Raichur, Raichur Rural, Sindhanur, Channapatna, Kanakapura, Magadi, Ramanagaram, Bhadravati, Sagar, Shikaripura, Shimoga, Shimoga Rural, Sorab, Tirthahalli, Chikkanayakana Halli, Gubbi, Koratagere, Kunigal, Madhugiri, Pavagada, Sira, Tiptur, Tumkur City, Tumkur Rural, Turuvekere, Byndoor, Karkala, Kaup, Kundapur, Udupi, Bhatkal, Haliyal, Karwar, Kumta, Sirsi, Yellapur, Gurmitkal, Shahapur, Shorapur, Yadgir