Phone Number Details Karnataka

Check phone number owner name online

List of OperatorAIRTEL , JIO, VI (Vodafone-IDEA), BSNL
Service Type GSM
State CapitalBengaluru
Major CitiesBangalore, Hubballi-Dharwad, Mysore, Gulbarga, Belgaum, Mangalore
Main LanguageKannada
Other LanguageUrdu, Telugu, Marathi , Tamil and English
No. of Districts27

Here are the list of mobile numbers ( First five digits ) in the state of Andhra Pradesh. Remining five digits ranges from 00000 to 99999

72040, 72590, 73530, 74060, 74110, 74830, 76760, 77600, 77950, 78290, 78460, 78470, 78480, 78490, 78990, 80500, 80880, 80950, 81050, 81230, 81470, 81500, 81510, 81520, 81830, 81840, 81970, 82770, 84310, 84530, 84950, 84960, 84970, 85480, 85490, 85500, 85530, 86940, 87100, 87110, 87220, 87460, 87470, 87480, 87490, 87620, 87920, 88610, 88670, 88800, 88840, 88920, 89040, 89510, 89700, 89710, 90080, 90190, 90350, 90360, 90600, 90710, 91080, 91410, 91640, 91870, 92410, 92420, 92430, 93410, 93420, 93430, 93530, 93790, 94480, 94490, 94800, 94810, 94820, 94830, 94840, 95130, 95350, 95380, 95900, 95910, 96110, 96200, 96320, 96630, 96860, 97310, 97380, 97390, 97400, 97410, 97420, 97430, 98440, 98450, 98800, 98860, 99000, 99010, 99020, 99160, 99450, 99640, 99720, 99800, 99860, 72041, 72591, 73531, 74061, 74111, 74831, 76761, 77601, 77951, 78291, 78991, 80501, 80881, 80951, 81051, 81231, 81471, 81971, 82771, 84311, 84531, 85531, 87221, 87621, 87921, 88611, 88671, 88801, 88841, 88921, 89041, 89511, 89701, 89711, 90081, 90191, 90351, 90361, 90601, 90711, 91081, 91411, 91641, 91871, 92411, 92421, 92431, 93411, 93421, 93431, 93531, 93791, 94481, 94491, 94801, 94811, 94821, 94831, 94841, 95131, 95351, 95381, 95901, 95911, 96111, 96201, 96321, 96631, 96861, 97311, 97381, 97391, 97401, 97411, 97421, 97431, 98441, 98451, 98801, 98861, 99001, 99011, 99021, 99161, 99451, 99641, 99721, 99801, 99861, 72042, 72592, 73532, 74062, 74112, 74832, 76762, 77602, 77952, 78292, 78992, 80502, 80882, 80952, 81052, 81232, 81472, 81972, 82772, 84312, 84532, 85532, 87222, 87622, 87922, 88612, 88672, 88802, 88842, 88922, 89042, 89512, 89702, 89712, 90082, 90192, 90352, 90362, 90602, 90712, 91082, 91412, 91642, 91872, 92412, 92422, 92432, 93412, 93422, 93432, 93532, 93792, 94482, 94492, 94802, 94812, 94822, 94832, 94842, 95132, 95352, 95382, 95902, 95912, 96112, 96202, 96322, 96632, 96862, 97312, 97382, 97392, 97402, 97412, 97422, 97432, 98442, 98452, 98802, 98862, 99002, 99012, 99022, 99162, 99452, 99642, 99722, 99802, 99862, 72043, 72593, 73533, 74063, 74113, 74833, 76763, 77603, 77953, 78293, 78993, 80503, 80883, 80953, 81053, 81233, 81473, 81973, 82773, 84313, 84533, 85533, 87223, 87623, 87923, 88613, 88673, 88803, 88843, 88923, 89043, 89513, 89703, 89713, 90083, 90193, 90353, 90363, 90603, 90713, 91083, 91413, 91643, 91873, 92413, 92423, 92433, 93413, 93423, 93433, 93533, 93793, 94483, 94493, 94803, 94813, 94823, 94833, 94843, 95133, 95353, 95383, 95903, 95913, 96113, 96203, 96323, 96633, 96863, 97313, 97383, 97393, 97403, 97413, 97423, 97433, 98443, 98453, 98803, 98863, 99003, 99013, 99023, 99163, 99453, 99643, 99723, 99803, 99863, 72044, 72594, 73534, 74064, 74114, 74834, 76764, 77604, 77954, 78294, 78994, 80504, 80884, 80954, 81054, 81234, 81474, 81974, 82774, 84314, 84534, 85534, 87224, 87624, 87924, 88614, 88674, 88804, 88844, 88924, 89044, 89514, 89704, 89714, 90084, 90194, 90354, 90364, 90604, 90714, 91084, 91414, 91644, 91874, 92414, 92424, 92434, 93414, 93424, 93434, 93534, 93794, 94484, 94494, 94804, 94814, 94824, 94834, 94844, 95134, 95354, 95384, 95904, 95914, 96114, 96204, 96324, 96634, 96864, 97314, 97384, 97394, 97404, 97414, 97424, 97434, 98444, 98454, 98804, 98864, 99004, 99014, 99024, 99164, 99454, 99644, 99724, 99804, 99864, 72045, 72595, 73535, 74065, 74115, 74835, 76765, 77605, 77955, 78295, 78995, 80505, 80885, 80955, 81055, 81235, 81475, 81975, 82775, 84315, 84535, 85535, 87225, 87625, 87925, 88615, 88675, 88805, 88845, 88925, 89045, 89515, 89705, 89715, 90085, 90195, 90355, 90365, 90605, 90715, 91085, 91415, 91645, 91875, 92415, 92425, 92435, 93415, 93425, 93435, 93535, 93795, 94485, 94495, 94805, 94815, 94825, 94835, 94845, 95135, 95355, 95385, 95905, 95915, 96115, 96205, 96325, 96635, 96865, 97315, 97385, 97395, 97405, 97415, 97425, 97435, 98445, 98455, 98805, 98865, 99005, 99015, 99025, 99165, 99455, 99645, 99725, 99805, 99865, 72046, 72596, 73536, 74066, 74116, 74836, 76766, 77606, 77956, 78296, 78996, 80506, 80886, 80956, 81056, 81236, 81476, 81976, 82776, 84316, 84536, 85536, 87226, 87626, 87926, 88616, 88676, 88806, 88846, 88926, 89046, 89516, 89706, 89716, 90086, 90196, 90356, 90366, 90606, 90716, 91086, 91416, 91646, 91876, 92416, 92426, 92436, 93416, 93426, 93436, 93536, 93796, 94486, 94496, 94806, 94816, 94826, 94836, 94846, 95136, 95356, 95386, 95906, 95916, 96116, 96206, 96326, 96636, 96866, 97316, 97386, 97396, 97406, 97416, 97426, 97436, 98446, 98456, 98806, 98866, 99006, 99016, 99026, 99166, 99456, 99646, 99726, 99806, 99866, 72047, 72597, 73537, 74067, 74117, 74837, 76767, 77607, 77957, 78297, 78997, 80507, 80887, 80957, 81057, 81237, 81477, 81977, 82777, 84317, 84537, 85537, 87227, 87627, 87927, 88617, 88677, 88807, 88847, 88927, 89047, 89517, 89707, 89717, 90087, 90197, 90357, 90367, 90607, 90717, 91087, 91417, 91647, 91877, 92417, 92427, 92437, 93417, 93427, 93437, 93537, 93797, 94487, 94497, 94807, 94817, 94827, 94837, 94847, 95137, 95357, 95387, 95907, 95917, 96117, 96207, 96327, 96637, 96867, 97317, 97387, 97397, 97407, 97417, 97427, 97437, 98447, 98457, 98807, 98867, 99007, 99017, 99027, 99167, 99457, 99647, 99727, 99807, 99867, 72048, 72598, 73538, 74068, 74118, 74838, 76768, 77608, 77958, 78298, 78468, 78478, 78488, 78998, 80508, 80888, 80958, 81058, 81238, 81478, 81508, 81518, 81528, 81838, 81978, 82778, 84318, 84538, 84948, 84958, 84968, 84978, 85468, 85488, 85498, 85508, 85538, 86948, 87108, 87118, 87228, 87468, 87478, 87488, 87628, 87928, 88618, 88678, 88808, 88848, 88928, 89048, 89518, 89708, 89718, 90088, 90198, 90358, 90368, 90608, 90718, 91088, 91418, 91648, 91878, 92418, 92428, 92438, 93418, 93428, 93438, 93538, 93798, 94488, 94498, 94808, 94818, 94828, 94838, 94848, 95138, 95358, 95388, 95908, 95918, 96118, 96208, 96328, 96638, 96868, 97318, 97388, 97398, 97408, 97418, 97428, 97438, 98448, 98458, 98808, 98868, 99008, 99018, 99028, 99168, 99458, 99648, 99728, 99808, 99868, 72049, 72599, 73539, 74069, 74119, 74839, 76769, 77609, 77959, 78299, 78469, 78479, 78489, 78999, 80509, 80889, 80959, 81059, 81239, 81399, 81479, 81509, 81519, 81529, 81829, 81839, 81979, 82779, 84319, 84539, 84949, 84959, 84969, 85469, 85489, 85499, 85539, 86939, 86949, 87109, 87119, 87229, 87469, 87479, 87489, 87629, 87929, 88619, 88679, 88809, 88849, 88929, 89049, 89519, 89709, 89719, 90089, 90199, 90359, 90369, 90609, 90719, 91089, 91419, 91649, 91879, 92419, 92429, 92439, 93419, 93429, 93439, 93539, 93799, 94489, 94499, 94809, 94819, 94829, 94839, 94849, 95139, 95359, 95389, 95909, 95919, 96119, 96209, 96329, 96639, 96869, 97319, 97389, 97399, 97409, 97419, 97429, 97439, 98449, 98459, 98809, 98869, 99009, 99019, 99029, 99169, 99459, 99649, 99729, 99809, 99869, 90870, 90871, 90872, 90873, 90874, 90875, 90876, 90877, 90878, 90879, 80660, 80661, 80662, 80663, 80664, 80665, 80666, 80667, 80668, 80669, 80670, 80671, 80672, 80673, 80674, 80675, 80676, 80677, 80678, 80679, 78130, 78131, 78132, 78133, 78134, 78135, 78136, 78137, 78138, 78139, 70190, 70191, 70192, 70193, 70194, 70195, 70196, 70197, 70198, 70199

This mobile numbers are covered for the areas like Chamrajpet, Chickpet, Gandhi Nagar, Rajaji nagar, Rajarajeshwarinagar, Shanti nagar, Shivajinagar, C.V Raman Nagar, Hebbal, K.R. Pura, Mahalakshmi Layout, Malleshwaram, Pulakeshinagar, Sarvagnanagar, B. T. M Layout, Basavanagudi, Bommanahalli, Govindraj Nagar, Jayanagar, Padmanaba nagar, Vijay Nagar, Badami, Bagalkot, Bilgi, Hungund, Jamkhandi, Mudhol, Terdal, Devanahalli, Doddaballapur, Hosakote, Nelamangala, Anekal, Bangalore South, Byatarayanapura, Dasarahalli, Mahadevapura, Yelahanka, Yeshvanthapura, Arabhavi, Athani, Bailhongal, Belgaum Dakshin, Belgaum Rural, Belgaum Uttar, Chikkodi Sadalga, Gokak, Hukkeri, Kagwad, Khanapur, Kittur, Kudachi, Nippani, Ramdurg, Raybag, Saundatti Yellamma, Yemkanmardi, Bellary, Bellary City, Hadagalli, Hagaribommanahalli, Kampli, Kudligi, Sandur, Siruguppa, Vijayanagara, Aurad, Basavakalyan, Bhalki, Bidar, Bidar South, Humnabad, Babaleshwar, Basavana Bagevadi, Bijapur City, Devar Hippargi, Indi, Muddebihal, Nagthan, Sindgi, Chamarajanagar, Gundlupet, Hanur, Kollegal, Bagepalli, Chikkaballapur, Chintamani, Gauribidanur, Sidlaghatta, Chikmagalur, Kadur, Mudigere, Sringeri, Tarikere, Challakere, Chitradurga, Hiriyur, Holalkere, Hosadurga, Molakalmuru, Bantwal, Belthangady, Mangalore, Mangalore City North, Mangalore City South, Moodabidri, Puttur, Sullia, Channagiri, Davanagere North, Davanagere South, Harapanahalli, Harihar, Honnali, Jagalur, Mayakonda, Dharwad, Hubli Dharwad Central, Hubli Dharwad East, Hubli Dharwad West, Kalghatgi, Kundgol, Navalgund, Gadag, Nargund, Ron, Shirahatti, Afzalpur, Aland, Chincholi, Chittapur, Gulbarga Dakshin, Gulbarga Rural, Gulbarga Uttar, Jevargi, Sedam, arkalgud, Arsikere, Belur, Hassan, Holenarasipur, Sakleshpur, Shravanabelagola, Byadgi, Hangal, Haveri, Hirekerur, Ranebennuru, Shiggaon, Madikeri, Virajpet, Bangarapet, Kolar, Kolar Gold Field, Malur, Mulbagal, Srinivaspur, Gangavati, Kanakagiri, Koppal, Kushtagi, Yelburga, Krishnarajpet, Maddur, Malavalli, Mandya, Melukote, Nagamangala, Srirangapatna, Chamaraja, Chamundeshwari, Heggadadevankote, Hunsur, Krishnaraja, Krishnarajanagara, Nanjangud, Narasimharaja, Piriyapatna, T Narasipur, Varuna, Devadurga, Lingsugur, Manvi, Maski, Raichur, Raichur Rural, Sindhanur, Channapatna, Kanakapura, Magadi, Ramanagaram, Bhadravati, Sagar, Shikaripura, Shimoga, Shimoga Rural, Sorab, Tirthahalli, Chikkanayakana Halli, Gubbi, Koratagere, Kunigal, Madhugiri, Pavagada, Sira, Tiptur, Tumkur City, Tumkur Rural, Turuvekere, Byndoor, Karkala, Kaup, Kundapur, Udupi, Bhatkal, Haliyal, Karwar, Kumta, Sirsi, Yellapur, Gurmitkal, Shahapur, Shorapur, Yadgir

FIND

TRACE

KNOW HOW ?