Government Hospitals

Sewa Hospital
 • Plot No. 956/546
 • 0581 - 2528490
Jeevanrekha Hospital
 • Plot No. C-6Land Mark: Near Indian Oil Petrol Pump
 • 9927027135
Prakesh Hospital
 • ,                    
 • 0581 - 2310666, 0581 - 2310699
Jeevan Jyoti Hospital
 • Plot No. K-4
 • 0581 - 2510776, 9927022030
Ajay Pratema Hospital
 • Plot No. 57Land Mark: Near Prem Nagar Dhramkata
 • 9837153431
Dr M Khan Hospital
 • ,                    
 • 0581 - 2300138
Mahajain Hospital
 • Stadium Road, Bareilly, Bareilly - 243001
 • 0581 - 2303888, 0581 - 2531055, 9412289888
Mission Hospital
 • Plot No. 117, Jasai Nagar, Bareilly- 243201
 • 9897630931
Sewa Hospital
 • Plot No. 956/546
 • 0581 - 2528490
Jeevanrekha Hospital
 • Plot No. C-6Land Mark: Near Indian Oil Petrol Pump
 • 9927027135
Prakesh Hospital
 • ,                    
 • 0581 - 2310666, 0581 - 2310699
Jeevan Jyoti Hospital
 • Plot No. K-4
 • 0581 - 2510776, 9927022030
Ajay Pratema Hospital
 • Plot No. 57Land Mark: Near Prem Nagar Dhramkata
 • 9837153431
Dr M Khan Hospital
 • ,                    
 • 0581 - 2300138
Mahajain Hospital
 • Stadium Road, Bareilly, Bareilly - 243001
 • 0581 - 2303888, 0581 - 2531055, 9412289888
Mission Hospital
 • Plot No. 117, Jasai Nagar, Bareilly- 243201
 • 9897630931

1